Toto webové sídlo spravuje spoločnosť Microflor so sídlom na Lichtelarestraat 87, 9080 Lochristi. Toto webové sídlo je voľne prístupné. Beriete na vedomie tieto podmienky používania a súhlasíte s nimi. Ak s nimi nesúhlasíte, teraz opustíte webové sídlo na základe svojho vlastného podnetu.

Spoločnosť Microflor môže zmeniť alebo ukončiť webové sídlo alebo ho nechať upraviť alebo ukončiť, ako uzná za vhodné, kedykoľvek si to bude želať, a to s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho. Spoločnosť Microflor nie je zodpovedná za následky zmeny alebo ukončenia.

Na toto webové sídlo môžete odkazovať zo svojho webového sídla. Spoločnosť Microflor si vyhradzuje právo odmietnuť vám povolenie na používanie webového sídla a/alebo na používanie určitých služieb ponúkaných na tomto webovom sídle. V súvislosti s tým môže spoločnosť Microflor monitorovať prístup na webové sídlo.

Spoločnosť Microflor sprístupňuje informácie na webovom sídle iba na informačné účely. Neoprávnené alebo nevhodné použitie webového sídla alebo jeho obsahu môže predstavovať porušenie práv duševného vlastníctva alebo predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia, publikovania a/alebo komunikácie v najširšom zmysle slova. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia z vašej strany týkajúceho sa práv duševného vlastníctva a iných práv spoločnosti Microflor alebo tretích strán ste povinní spoločnosti Microflor alebo tretím stranám poskytnúť náhradu a zabezpečiť akékoľvek nároky alebo požiadavky zo strany spoločnosti Microflor alebo tretích strán v dôsledku porušenia týchto práv.

Okrem iného ste povinní:

  • nevyužívať tieto informácie nezákonným a nelegálnym spôsobom;
  • nevyužívať webové sídlo takým spôsobom, ktorým by sa webové sídlo poškodilo, skreslilo, narušilo, odstavilo alebo znížilo jeho výkonnosť;
  • nevyužívať webové sídlo na prenos alebo umiestňovanie počítačových vírusov, na prenos alebo zverejňovanie nezákonných alebo protiprávnych materiálov alebo materiálov, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom nevhodné (okrem iného materiálov hanlivej, obscénnej alebo výhražnej povahy);
  • nevyužívať webové sídlo takým spôsobom, aby došlo k porušeniu práv fyzickej osoby, právnickej osoby alebo združenia, ako sú napríklad práva na súkromie a duševné vlastníctvo;
  • nevyužívať webové sídlo na zverejňovanie a prenos materiálov na propagačné alebo reklamné účely bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Microflor.

Spoločnosť Microflor sa neustále snaží informácie na webovom sídle udržiavať presné a aktuálne a v prípade niektorých základných informácií je závislá od tretích strán. Spoločnosť Microflor nemôže byť za žiadnych okolností zodpovedná za chyby, neúplnosť alebo nepresnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť, ani za neaktuálne informácie.

Za týchto okolností budú potrebné dodatky alebo opravy vykonané čo najskôr na základe jednoduchej žiadosti kohokoľvek, kto môže preukázať akýkoľvek oprávnený záujem.

Spoločnosť Microflor nemôže byť braná na zodpovednosť ani za to, ak by použitie webového sídla alebo odkazov, ktoré obsahuje, malo za následok akúkoľvek škodu pre osobu, ktorá si prehliada webové sídlo. Odkazy na iné, externé zdroje informácií sa poskytujú iba na informačné účely a nepredpokladajú žiadne stanovisko týkajúce sa ich obsahu alebo existencie.

Webové sídlo môže obsahovať odkazy (napríklad prostredníctvom hypertextového odkazu, bannera alebo tlačidla) na iné webové sídla týkajúce sa konkrétneho aspektu tohto webového sídla alebo na tie, ktoré pridali tretie strany. To automaticky neznamená, že spoločnosť Microflor je prepojená s týmito inými webovými sídlami alebo ich vlastníkmi. Spoločnosť Microflor preto nie je zodpovedná za dodržiavanie zákonov o ochrane súkromia týmito tretími stranami. Spoločnosť Microflor nemôže byť braná na zodpovednosť ani za príspevky zverejnené tretími stranami. Ich použitie je vždy na vaše vlastné riziko.

Ak posielate informácie, napríklad obrázky alebo iné súbory, na webové sídlo alebo prostredníctvom neho, vyhlasujete, že ste vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva, autorských práv, práv k obrázkom, súvisiacich práv a akýchkoľvek ďalších príslušných práv (bez ohľadu na to, či sú zaregistrované alebo nie), ktoré sa na ne vzťahujú. Od okamihu odoslania spoločnosti Microflor udeľujete:

  • bezpodmienečné užívacie právo;
  • právo na ich reprodukciu na webových sídlach a iných kanáloch;
  • právo na spracovanie a preklad;
  • právo sprístupniť ich verejnosti.

Vyššie uvedené práva sú postúpené bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Od okamihu prenosu je spoločnosť Microflor oprávnená použiť prenesené informácie (okrem osobných údajov, pozri Vyhlásenie o ochrane osobných údajov) na marketingové účely. Taktiež poskytnete ochranu spoločnosti Microflor pred akýmikoľvek možnými formami zodpovednosti za použitie týchto informácií, týchto obrázkov alebo iných súborov.

Na spory týkajúce sa tohto webového sídla sa bude vzťahovať výlučne belgické právo. Spory sú oprávnené rozhodovať iba súdy v právnom obvode Brusel.

Ak máte ďalšie otázky, ktoré stále neboli zodpovedané, kontaktujte nás na Microflor, Lichtelarestraat 87, 9080 Lochristi alebo e-mailom: info@microflor.com, prípadne telefonicky: +32 9 326 82 80.

Zistite, ako môže Microflor pomôcť vášmu podniku rásť